Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.


08-07-2019 00:00
O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb.,   Al. 3 Maja 31 wynajmie  lokal mieszkalny w zasobach Spółki w nowo realizowanym budynku przy ul. Starowarszawskiej 27 o powierzchni 41,62 m2, tj.  pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, II piętro   

Warunkiem najmu jest spełnienie przez przyszłego najemcę przesłanek wynikających  z Ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, tj.  z późn. zm.)  oraz dokonanie wpłaty partycypacji i kaucji przed zawarciem umowy najmu.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie TBS Sp. z o.o., Al. 3 Maja 31, Piotrków  Tryb. budynek B pokój nr 26 lub 27.




19-06-2019 00:00
I N F O R M A C J A

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w związku z Dyrektywą Unijną PSD2 w sprawie usług płatniczych z dniem 17.06.2019r. uległy likwidacji wszystkie konta indywidualne (dotyczy: lokali użytkowych, dzierżaw, garaży).

 

Płatności od dnia 17.06.2019r. należy dokonywać na rachunek bankowy:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy  Nr 13 8980 0009 2018 0055 4907 0001




27-09-2018 00:00
I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo.

Z dniem 25. maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem)  w związku z czym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31, informuje, że od dnia 25. maja 2018 r.  przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez TBS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2.7 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

- administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31,
Inspektorem ochrony danych TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. jest: Beata Popiołek,  kontakt: popiolekb@tbs.piotrkow.pl

- administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa,

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa (Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Tekst jednolity: Dz.U.00.80.903 z późniejszymi zmianami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Tekst jednolity: Dz.U.04.261.2603 z późniejszymi zmianami, Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. Tekst jednolity: Dz.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (Dz.U.201 nr 71 poz. 773), Uchwał Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz świadczenia usługi zarządzania przez TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim


- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1.    w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
2.    w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających  z umowy lub z innego tytułu,
3.    w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji  i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających


Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, do sprostowania danych,  do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
•    Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;




24-05-2018 00:00
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje 3 Maja 31, tel: 44 732 37 70
e-mail: sekretariat@tbs.piotrkow.pl
strona internetowa: http://www.tbs.piotrkow.pl/

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)    niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
b)    wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c)    wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
d)    realizacji prawnie uzasadnionego interesu TBS Sp. z o.o., a w szczególności:
       dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń , prowadzenia  analiz  jakości świadczonych usług, 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia. 

3. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
a)  imię i nazwisko,
b)  stanowisko
c)    nazwę firmy,
d)    dane teleadresowe i email,
e)    adres protokołu internetowego użytkownika,
f)    inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
g)    informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a)    upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
b)    podmioty zapewniające obsługę, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną TBS Sp. z o. o
c)    instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

5.    Przekazywanie danych do Państw trzecich
Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.

7.    Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.  Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.




21-10-2017 00:00
INFORMACJA

TBS Sp. z o.o. jako zarządca budynków przypomina, iż dzięki właściwemu użytkowanie urządzeń w lokalach mieszkalnych możemy zapobiec groźnym dla zdrowia i życia skutkom zatrucia tlenkiem węgla.

Główne przyczyny zaczadzeń związane są z  :

 • niesprawną wentylacją ( zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
 • niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
 • wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń do komina,
 • uszkodzonym lub niedrożnym kominem

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo dokonując przeglądu swojego piecyka, a urządzenie stare niesprawne bezwzględnie wymieńmy, na wyposażone czujnik czadu
i zawór odcinający dopływ gazu. Przed modernizacją łazienki, czy wymianą piecyka kąpielowego, należy bezwzględnie uzyskać w tej sprawie  opinię kominiarską. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku, gdy w lokalu zainstalowano natrysk w miejsce wanny, wtedy w łazience nie powinien funkcjonować piecyk z otwartą komorą spalania.

Bardzo ważne jest aby:

 1. wszystkie urządzenia były prawidłowo podłączone przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 2. zapewniony był stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenie oraz odpływ spalin,
 3. wszystkie urządzenia były prawidłowo eksploatowane i sprawne,

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie ma podstawowe znaczenie. Jego brak powoduje niedokładne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.
W związku z tym:

 1. przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
 2. nowe,  szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza lub powinny mieć funkcję rozszczelnienia (mikrowentylacji),
 3. nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, zarówno  w drzwiach do łazienki, jak i w przewodzie wentylacyjnym,
 4. w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik),
 5. kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej, drzwi łazienki muszą być wyposażone w kratki nawiewne ,
 6. nie wolno ogrzewać mieszkania za pomocą kuchni gazowych, piekarników gazowych lub gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
 7. instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
 8. w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,
 9. urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, która leży po stronie najemcy lub właściciela mieszkania, może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
Skutecznym sposobem na uniknięcie zatrucia jest zainwestowanie 100-200 zł w specjalne czujniki, które ostrzegą przed niewidzialnym i niewyczuwalnym, a śmiertelnie niebezpiecznym czadem.
                                             
          
Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim



Galeria

Oficjalny serwis miasta

800 lat 1217-2017 Piotrków Trybunalski

Oficjalny serwis www miasta

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim