Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Regulamin
 

VII. REGULAMIN KRYTERIÓW I TRYBU PRZEZNACZANIA MIESZKAŃ

 

§ 281.

 

Ustala się następujący regulamin określający kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Tryb. Spółka z o.o.

Regulamin określający kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Tryb. Spółka z o.o.

 

 1. Lokal mieszkalny należący do zasobu Towarzystwa może zostać wynajęty osobom fizycznym, jeżeli osoby oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana w podjęciu przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

 3. Mieszkanie w zasobach Towarzystwa może być wynajęte, o ile dochód gospodarstwa domowego najemcy nie przekracza, w dniu zawarcia umowy najmu, kwoty ustalonej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.X.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 255 ze zm.).

 4. Kwalifikacja przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie prowadzona będzie z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa podanych w następującej kolejności:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski, które zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem, które wychowują przynajmniej 1 własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia
  27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. poz. 1304 i 1608; z 2015 r. poz. 1194 ) i zawarły z Towarzystwem umowę
  w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego lub zostały wskazane przez osobę partycypującą w kosztach budowy lokalu lub wskazane przez Miasto Piotrków Trybunalski.

 2. osoby fizyczne, które wychowują przynajmniej 1 własne lub przysposobione dziecko,
  o którym mowa w art. 7 ust. 1 a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa
  w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. poz. 1304 i 1608; z 2015 r. poz. 1194 ) i zawarły z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego lub zostały wskazane przez osobę partycypującą w kosztach budowy lokalu.

 3. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski, które zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem i zawarły z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego lub zostały wskazane przez osobę partycypującą w kosztach budowy lokalu.

 4. osoby fizyczne które, zawarły z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego lub zostały wskazane przez osobę partycypującą w kosztach budowy lokalu.

4.1. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu lokalu, stosuje się kolejność wymienioną w pkt 4.

5. Jeżeli po dokonaniu kwalifikacji przyszłych najemców korzystających z pierwszeństwa w/g pkt 4 pozostaną jeszcze do objęcia wolne lokale, to o przyznaniu lokalu decyduje kolejność złożonych wniosków.

6. Termin i miejsce składania wniosków podany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa.

7. Wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez

Zarząd Towarzystwa.

8. Po zakończeniu procedury kwalifikacji tworzy się projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali w zasobie Towarzystwa i ogłasza go poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w siedzibie Towarzystwa.

9. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia projektu listy, osobom, które nie zostały umieszczone na liście, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski należy składać w siedzibie Towarzystwa.

10. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 9 nie podlegają rozpatrzeniu.

11. Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć wnioski, o których mowa w pkt. 9, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

12. Po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w pkt. 9, Komisja przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Towarzystwa listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali.

13. Towarzystwo odmówi zawarcia umowy najmu z osobą, która nie spełnia warunków określonych w pkt. 1-3 Regulaminu.

14. Z osobami zakwalifikowanymi do zamieszkania w zasobach Towarzystwa i umieszczonymi na ostatecznej liście zawarte zostaną umowy najmu po wybudowaniu lokali mieszkalnych.

15. W przypadku gdy budowa lokalu mieszkalnego nie była objęta partycypacją lub w sytuacji, gdy prawa do wniesionej na etapie budowy lokalu mieszkalnego
partycypacji wygasły na skutek realizacji umowy partycypacyjnej, a umowa najmu
lokalu została rozwiązana i lokal został opróżniony przez dotychczasowego najemcę, uprawnionym do przyznania, przez Towarzystwo, tego lokalu jest osoba fizyczna,
posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa,
której nie przysługuje zwrot partycypacji lub własność Miasta Piotrków Trybunalski, która zobowiązała się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu
z Towarzystwem oraz spełnia warunki określone w pkt 1,2,3 regulaminu, bez konieczności zawierania umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
O pierwszeństwie w przyznaniu lokalu decydować będzie stan techniczny opuszczanego lokalu. Zastosowanie mają punkty 6,7,8,9,10,11,12.

16. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od podania do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, informacji o możliwości wynajęcia lokalu na warunkach określonych w pkt 15, nie zgłoszą się osoby zainteresowane najmem, które dysponują tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
i zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu
z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, do kwalifikacji przyszłych najemców stosuje się odpowiednio §281 pkt 5 Regulaminu.  < Wróć  

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim