Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

 

 

 

Tekst jednolity - po uwzględnieniu zmian wprowadzonych:

protokołem z dnia 16.04.1999 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 2216/99,

protokołem z dnia 29.06.2001 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 5535/2001,

protokółem z dnia 08.06.2004 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 2578/2004,

protokółem z dnia 20.07.2006 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 5118/2006,

protokółem z dnia 28.05.2007 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 3729/2007,

protokółem z dnia 04.03.2008 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 2158/2008,

protokółem z dnia 08.12.2009 r. - akt notarialny Repertorium „A” Nr 9229/2009,

protokółem z dnia 31.10.2013 r. – akt notarialny Repertorium „A” Nr 4921/2013,

protokółem z dnia 16.01.2015 r. – akt notarialny Repertorium „A” Nr  205/2015,

protokółem z dnia 27.10.2015 r. – akt notarialny Repertorium „A” Nr 4918/2015,

protokółem z dnia 13.01.2016 r. – akt notarialny Repertorium „A” Nr 205/2016.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że w wykonaniu uchwały
nr XLVIII/548/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 marca 1998 roku, przekształcają, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.) oraz na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 255 ze zm.) – Zakład budżetowy o nazwie Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim, w jednoosobową Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Piotrków Trybunalski, zwaną dalej „Spółką”.

 

§ 2.

 

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim.

Spółka ma prawo używać skrótu "TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim".

 

§ 3.

 

Siedzibą Spółki jest miasto Piotrków Trybunalski.

 

§ 4.

 

Założycielem Spółki jest Gmina Piotrków Trybunalski.

 

§ 5.

 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

§ 6.

 

1.    Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2.    Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 255 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 150 ), przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku  Kodeksu spółek handlowych ( j.t. Dz. U.  z 2013 r., poz.  1030 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121  z późn. zm.) - o najmie oraz przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( j.t. Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236 ze zm.).

3.    Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Zarządu Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim.

4.    Składniki mienia Zarządu Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim stają się majątkiem Spółki.

5.    Pracownicy Zarządu Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim stają się pracownikami Spółki.

6.    Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem Zarządu Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim odpowiada Spółka.

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 

§ 7.

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

2. Spółka może również:

1)   nabywać budynki mieszkalne,

2)   przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

3)   wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,

4)   sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia  zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia   zarządzanych budynków mieszkalnych.

5)   Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a)        sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b)        budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c)        budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d)       przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

3.Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 255 ze zm.), opisanym w §7 ust. 1 i 2 aktu założycielskiego Spółki jest:

a)      kupno i sprzedaż nieruchomości  na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

b)      zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,

c)      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,

d)     roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,

e)      rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

f)       przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

g)      wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,

h)      wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

i)        wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,

j)        tynkowanie  - PKD 43.31.Z,

k)      zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

l)        posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

m)    malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

n)      wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,

o)      wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,

p)      pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklasyfikowane - PKD 43.99.Z.

 

§ 8.

 

Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych podlegają regulacji normatywnej w zakresie:

a)    norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody,

b)   podziału na kategorie wielkościowe z przypisanymi im minimalnymi standardami powierzchniowymi,

c)    minimalnego standardu wyposażenia,

d)   liczby osób zasiedlenia początkowego,

e)    szacunkowego kosztu budowy 1m2  powierzchni użytkowej budowanych mieszkań.

 

 

 

§ 9.

 

1. Spółka może zawierać umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań z:

a)    pracodawcami, działającymi w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników,

b)   innymi osobami prawnymi mającymi interes prawny w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie,

c)    osobą fizyczną, która będzie najemcą lokalu.

2. Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali, określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali.

 

 

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

 

§ 10.

 

1.      Kapitał Spółki wynosi 5.121.640,00 (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści) złotych i dzieli się na 6.739 (sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) udziałów po 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych każdy.

2.      Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

3.      Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

4.      Wpłaty za udziały mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

5.      Gmina Piotrków Trybunalski obejmuje wszystkie udziały i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 474.055,00 (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) złotych, nadto 40 (czterdzieści) złotych pokryto z kapitału rezerwowego oraz aportem w postaci składników mienia o łącznej wartości 4.647.545 (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) złotych, na które składają się:

a)    nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Działkowej 3 obręb 20 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 177 - o pow. 5.320 m2, na której znajdują się dwa budynki mieszkalne w trakcie budowy. Wartość całej nieruchomości wynosi 1.126.280,00 złotych (w tym wartość gruntu 143.850,00 złotych oraz wartość naniesień budowlanych 982.430,00 złotych). Opisana nieruchomość stanowi własność Gminy Piotrków Tryb. na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Piotrkowskiego z dnia 24 kwietnia 1993 roku, znak: RG.III.7224-4/789/93,

b)   nakłady poniesione przez Wspólnika w okresie 21 sierpnia 1998 r. do 29 stycznia 1999 roku na budowę budynków mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Działkowej Nr 3 w Piotrkowie Tryb. o wartości 1.049.800 złotych,

c)    nieruchomość niezabudowana położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Starowarszawskiej Nr 14, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 135 - o pow. 851 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. urządzona jest księga wieczysta Kw 55973.

Wartość opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. określa się na kwotę 36.675,00 złotych,

d)   zabudowana nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Konarskiego 2 i Grodzkiej 1 w obrębie 21, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 177 – o pow. 754 m2. Na opisanej działce gruntu znajdują się budynki mieszkalne, w tym budynek dwukondygnacyjny wybudowany w XVII-XVIII wieku przy ul. Konarskiego 2 - remontowany, oraz budynek mieszkalny z częścią usługową w parterze przy ul. Grodzkiej 1.

Wartość opisanej nieruchomości określa się na 354.800,00 złotych (w tym wartość gruntu 61.200,00 złotych). Gmina Piotrków Tryb. stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na mocy decyzji Wojewody Piotrkowskiego Nr RG.III.7224-4/1319/92 z dnia 24 kwietnia 1992 roku,

e)    zabudowana nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 31 obręb 21, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425/1 - o pow. 9.708 m2, stanowiąca własność Gminy Piotrków Tryb. na mocy decyzji komunalizacyjnej Wojewody Piotrkowskiego nr UW 9033/91, mająca urządzoną księgę wieczystą Kw nr 53956 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.; na działce gruntu znajdują się naniesienia budowlane, które stanowią:

- dwukondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy,

- parterowy budynek administracyjno-biurowo-magazynowy,

- zespół garażowy nr 1,

- zespół garażowo-warsztatowy,

- budynek warsztatowo-biurowy,

- budynek magazynowy nr 1,

- budynek magazynowy nr 2,

- betonowy kanał najazdowy,

- ogrodzenie z siatki na cokole betonowym.

Łączną wartość opisanej nieruchomości określa się na kwotę 813.300,00 złotych (w tym wartość gruntu 366.614,00 złotych).

f)    Zabudowana nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 45, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka na 460/3 o pow. 3.161 m2, stanowiąca własność Gminy Piotrków Tryb.

Na opisanej działce gruntu znajduje się budynek gospodarczy, 2 budynki warsztatowe oraz budynek garażowy z kotłownią. Wartość całej nieruchomości określa się na łączną kwotę 54345,00 złotych (w tym wartość gruntu 32.020,00 złotych).

Dla przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 46266,g) zabudowana nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wysokiej 17 obręb 14, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 478/1 - o pow. 2.011 m2 i nr 479/27 - o pow. 227 m2 - łączna powierzchnia 2.238 m2 stanowiąca własność Gminy Piotrków Tryb. na mocy decyzji komunalizacyjnej Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 lipca 1992 roku, znak: RG.III.7224-4/1990/92. Na przedmiotowej działce gruntu znajduje się dwukondygnacyjny budynek handlowo-usługowy. Wartość całej opisanej nieruchomości określa się na kwotę 743.200,00 złotych (w tym wartość gruntu 74.320,00 złotych),

g)   zabudowana nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 31, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka na 179 o pow. 6,934 m2 w obrębie nr 20 stanowiąca własność Gminy Piotrków Tryb. Na przedmiotowej działce gruntu znajduje się drewniany parterowy budynek - pawilon handlowy „Namysłów” o pow. zabudowy 12 m2. Wartość całej opisanej nieruchomości określa się na kwotę 469.145,00 złotych (wartość gruntu 454.730,00 złotych + wartość drewnianego parterowego budynku magazynowo-sklepowego 14.415,00 złotych). Dla przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 55356.

Stawiający oświadczyli, że wartość wyżej opisanych nieruchomości została podana zgodnie z operatami wyceny nieruchomości dokonanymi przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości.

 

§ 11.

 

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zapadłą kwalifikowaną większością 2/3 ( dwóch trzecich ) głosów bez zmiany umowy Spółki do wysokości 30.000.000 zł ( trzydzieści milionów złotych), poprzez wkłady gotówkowe, bądź wkłady niepieniężne , w drodze podwyższenia wartości istniejących udziałów, lub utworzenia nowych udziałów w terminie do końca 2020 roku.

 

 

§ 12.

 

1.      Wspólnicy zobowiązują się do dopłaty, która może sięgać do wysokości 90%  (dziewięćdziesiąt procent) aktualnej wartości posiadanych udziałów.

2.      Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.

3.      Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.

 

 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI

 

 

§ 13.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza.

3. Zarząd.

 

§ 14.

 

1.        Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.        Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później, niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3.        Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd - z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie. Jeżeli nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, prawo do zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom reprezentowanym przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego.

 

§ 15.

 

Zgromadzenie Wspólników zdolne jest podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają poza przypadkami określonymi w niniejszym akcie założycielskim lub Kodeksie spółek handlowych bezwzględną większością głosów.

 

§ 16.

 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie wymaga:

1)   zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,

2)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

3)   przeznaczenie zysku lub pokrycie straty,

4)   przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,

5)   powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

6)   zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,

7)   udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich    

       obowiązków,

8)   podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

9)   zmiana aktu założycielskiego,

10)    ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady,

11)    łączenie i tworzenie Spółek,

12)    rozwiązanie i likwidacja Spółki,

13)    przystępowanie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,

14)    zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

15)    rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

16)    ustalanie i zwrot dopłat,

17)    tworzenie i likwidacja funduszy,

18)    wyrażanie zgody na zbycie i oddanie udziałów w zastaw.

 

 

§ 17.

 

1.    Rada nadzorcza składa się z  co najmniej pięciu członków.

2.    Dwóch członków Rady Nadzorczej zgłaszanych jest przez pracowników Spółki w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności, a trzech członków Rady Nadzorczej zgłasza Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

<

  < Wróć  

  Zobacz Również:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI


Akty prawne  więcej

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim