Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Czynsz i opłaty za media
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ
 

I.    Podstawa prawna funkcjonowania

Uchwała Nr 38/2008 Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z  o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 08 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zamiany lokali mieszkalnych, określających zasady zamiany lokali mieszkalnych, określającego zasady zamiany lokali mieszkalnych.

II.    Zadania Biura Zamiany Mieszkań

1. Rejestrowanie wniosków o zamianę lokalu w rejestrze biura.
2. Weryfikacja złożonych wniosków o zamianę lokalu.
3. Kojarzenie stron zamiany oraz pośrednictwo w procedurze zamiany.
4. Dokonywanie zamian.
5. Wysyłanie do dłużników zajmujących lokale pełno standardowe pism informujących o możliwości zamiany wraz z wnioskiem na zamianę lokalu.

III.    Wymagane dokumenty

- Zarejestrowany w biurze wniosek o zamianę lokalu. Wniosek jest ważny przez okres 3 lat o daty zgłoszenia (rejestracji).
- Najemcy spoza mieszkaniowego zasobu Gminy Piotrków Tryb. i zasobu TBS Sp. z o.o. (zasób prywatny, spółdzielnia mieszkaniowa) składają dodatkowo następujące dokumenty: pisemną zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na zamianę, oświadczenie właściciela/zarządcy nieruchomości, że zawrze umowę najmu z przyszłym najemcą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za zajmowany lokal wystawione przez właściciela/zarządcę nieruchomości, udokumentowane źródło dochodu.

IV.    Opłaty

- Wniosek o zamianę lokalu – 5 zł – płatny w kasie TBS Sp. z o.o. w dniu złożenia w biurze
- Zamiana lokalu – 50zł od każdej ze stron; jeśli drugą stronę zamiany wskazał najemca opłata wynosi 25zł od każdej ze stron – płatna w kasie TBS Sp. z o.o.  najpóźniej w dniu podpisania umowy zamiany

V.    Zasady dokonywania zamian

1. Najemcy lokali mieszkalnych mogą dokonywać miedzy sobą zamiany lokali za pisemną zgodą TBS  Sp. z o.o.
2. Zamianie nie podlegają lokale socjalne.
3. TBS Sp. z o.o.  może odmówić wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy:

- uzyskiwane dochody nie gwarantują regulowania należności z tytułu najmu lokalu otrzymanego w wyniku zamiany,
- w wyniku zamiany lokali mieszkalnych nastąpi „przegęszczenie”, tj. na członka gospodarstwa domowego najemcy będzie przypadać powierzchnia mniejsza niż 5 m2, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie mniej niż 10 m2.

4. Osoba składająca wniosek o zamianę lokalu  może wskazać drugą stronę umowy zamiany. W przypadku niewskazania strony umowy zamiany , TBS Sp. z o.o. na podstawie  posiadanych wniosków wskaże ewentualnego kontrahenta umowy dysponującego odpowiednim lokalem do zamiany.
5. Na zgodny wniosek stron zamiany, po akceptacji TBS Sp. z o.o. następuje podpisanie umowy zamiany.
6. W przypadku gdy strona zamiany zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat wobec TBS Sp. z o.o. , zamiana może być dokonana po spłacie całości zadłużenia przez dłużnika lub po zawarciu umowy o przejęciu długu pomiędzy wierzycielem ( TBS Sp. z o.o.), a osobą ubiegającą się o zamianę lokalu. Na podstawie umowy o przejęciu długu zadłużenie należy uregulować w dniu podpisania umowy o przejęciu długu, w kasie TBS Sp. z  o.o.
7. Strony umowy zamiany mogą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zamiany rozwiązać umowy na podstawie zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej. W przypadku podpisania umowy o przejęciu długu i wpłaty zadłużenia , umowa o przejęciu długu również ulega rozwiązaniu, a zwrot środków finansowych na rzecz przejmującego dług następuje w dniu złożenia oświadczenia o wycofaniu się z umowy zamiany, w kasie TBS Sp. z  o.o. lub na konto bankowe.

VI.    Kontakt

Biuro Zamiany Mieszkań funkcjonuje w siedzibie TBS Sp. z o.o., pokój nr 8, budynek A.
Czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 800 – 1400. Lokale01032019.pdf      Wykaz lokali na zamianę z dnia 01.03.2019

 wniosek.doc      Wniosek na zamianę lokali  < Wróć  

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim