Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Dla wspólnot mieszkaniowych
- Przetargi i zamówienia
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Dla Wspólnot Mieszkaniowych
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje na piotrkowskim rynku nieruchomości również jako profesjonalny zarządca Wspólnot Mieszkaniowych.

Obecnie zarządzamy 85 Wspólnotami Mieszkaniowymi (87 budynków), prowadząc dla nich pełną obsługę finansowo-księgową, remontowo-techniczną
i formalno-prawną.


    Dzięki ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali
(w tym Gminą Piotrków Tryb.) w większości zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych przeprowadzone zostały termomodernizacje budynków, które doprowadziły do zdecydowanej poprawy estetyki i komfortu zamieszkiwania,
ale przede wszystkim pozwoliły na obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę stanu technicznego zarządzanych nieruchomości.
Minimalizacja kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu nieruchomości Wspólnoty
w dobrym stanie technicznym to jeden z głównych celów zarówno właścicieli lokali jak i Zarządcy, dlatego też doradzamy Wspólnotom w wyznaczaniu celów krótko
i długoterminowych oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację.
    Zajmując się przez wiele lat zarządzaniem nieruchomościami i chcąc sprostać zmieniającym się realiom prawnym oraz rynkowym opracowaliśmy wiele regulaminów rozliczania mediów, m.in. centralnego ogrzewania (w różnych systemach), wody
i kanalizacji, a także nieczystości stałych – kierując się przy ich tworzeniu rzetelnym rozliczeniem kosztów ponoszonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
Istotnym atutem naszej firmy jest długoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, również Wspólnotami Mieszkaniowymi, wykwalifikowana kadra pracownicza (w tym licencjonowani zarządcy nieruchomości), a także profesjonalizm
i solidność.

Jesteśmy chętni i otwarci na współpracę dlatego też zapraszamy zainteresowane Wspólnoty Mieszkaniowe do zapoznania się z naszą ofertą.

 
Przykładowy zakres świadczonych usług w ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi:
1.    prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
2.    aktualizowanie stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości;
3.    reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed organami sądowymi, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z bieżącym zarządem nieruchomością wspólną;
4.    nadzór nad realizacją umów w zakresie utrzymania w należytym porządku
i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenów zielonych, dróg i chodników należących do części wspólnych nieruchomości;
5.    prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
6.    sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Zarządcy nieruchomości, między innymi w zakresie:
- bieżącej konserwacji powierzonego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
    i wszelkich urządzeń znajdujących się w nim;
-   remontów bieżących;
-   napraw i konserwacji instalacji wewnętrznych – zimnej wody, kanalizacyjnej,  
    elektrycznej, oświetlenia, gazowej, przewodów kominowych oraz innych 
    instalacji i urządzeń będących własnością Wspólnoty – zgodnie z przepisami 
    prawa budowlanego;
7.    przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
8.    zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług zapewniających sprawne działanie urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;
9.    współpracę z Zarządem Wspólnoty przy wyborze wykonawców robót remontowych i przy odbiorze końcowym tych robót;
10.     nadzór nad realizacją umów zawartych w zakresie dostawy do nieruchomości wspólnej mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych, C.O.);
11.     ubezpieczanie budynków położonych na nieruchomości wspólnej;
12.     opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
13.     sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań i deklaracji, zgodnie
 z przepisami prawa, we właściwych urzędach (m.in. Urząd Skarbowy
i Statystyczny);
14.     otwarcie dla Wspólnoty odrębnych rachunków bankowych i dokonywanie  rozliczeń przez te rachunki;
15.     prowadzenie rachunkowości dla nieruchomości wspólnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej,
w szczególności w zakresie:
    - ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
    - ewidencji zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
    - ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
    - rozliczeń poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej;
16.     sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty;
17.     rozliczanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty;
18.     przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
19.     sporządzanie projektów uchwał i ich realizacja;
20.     wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali;
21.     przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów i dokumentacji dot.   nieruchomości wspólnej;
22.     przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację wierzytelności Wspólnoty, a także prowadzenie czynności windykacyjnych
w przypadku umocowania przez Wspólnotę stosowną uchwałą.  < Wróć  

  Zobacz Również:

Harmonogram zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015r.  więcej


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS  więcej


Dla Wspólnot Mieszkaniowych

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim